xoves, 27 de xullo de 2017

Mobles de exterior para nenos / Muebles de exterior para niños

Pensando nos máis pequenos da casa vos traguemos unha selección de mobles de palets para a terraza e o xardín. Unha maneira doada e divertida para que eles tamén desfruten do vrao e o bon tempo.

Pensando en los más pequeños de la casa os traemos una selección de muebles de palets para la terraza y el jardín. Una manera fácil y divertida para que ellos también disfruten del verano y el buen tiempo.¿Acaso non son todos unha auténtica beleza? Pois se che gustou calquera deles non dubides en pedirnos un presuposto personalizado ó noso correo electrónico ou polo Facebook. Coma sempre, estaremos encantados de atenderte!

¿Acaso no son todos una auténtica belleza? Pues si te gustó cualquiera de ellos no dudes en pedirnos un presupuesto personalizado a nuestro correo electrónico o por Facebook. Como siempre, estaremos encantados de atenderte!

mércores, 12 de xullo de 2017

Mesa de salón elevable

A encarga que vos mostramos hoxe é unha bonita e práctica mesa de centro de tres alturas, co engadido de que a parte superior se pode elevar gracias ó mecanismo incorporado. Cando estea recollida nos servirá pra gardar moitas cousas nela, e se decidimos abrila será perfecta pra toma-lo café comodamente sentados no sofá... ou incluso pra comer no salón se non queremos perdernos detalle dalgún programa televisivo.

El encargo que os mostramos hoy es una bonita y práctica mesa de centro de tres alturas, con el añadido de que la parte superior se puede elevar gracias al mecanismo incorporado. Cuando esté recogida nos servirá para guardar muchas cosas en ella, y si decidimos abrirla será perfecta para tomar un café cómodamente sentados en el sofá... o incluso para comer en el salón si no queremos perdernos detalle de algún programa televisivo.
A mesa mide 48cm de altura cando está cerrada, e sube ata os 60cm cando se abre. Se fixo a medida, incorporando unhas rodas pra movela doadamente. Consta de tres alturas, e como acabado se deixou o ton natural da madeira de palet protexida con verniz acrílico incoloro. Gracias a Marta por encargarnos este traballo tan interesante e que a desfrutedes moito!!!

La mesa mide 48cm de altura cuando está cerrada, y sube hasta los 60cm cuando se abre. Se hizo a medida, incorporando unas ruedas para moverla fácilmente. Consta de tres alturas, y como acabado se dejó el tono natural de la madera de palet protegida con barniz acrílico incoloro. Gracias a Marta por encargarnos este trabajo tan interesante y que la disfrutéis mucho!!!

Medidas: 100x50x48/60cm
Precio: 120€
Gastos de envío: 15€ (A Coruña) / 20€ (Península)

A continuación algunhas fotos da construción da mesa. / A continuación algunas fotos de la construcción de la mesa.
Hai que construír tres "U" que despois uniremos entre si, a superior montada ó contrario que as outras pra cerra-lo conxunto. Pra facilita-lo traballo lixamos as táboas previamente. Unimos as dúas "U" de embaixo con cola, deixamos que seque apertando cuns sarxentos e despois reforzamos coa axuda de puntas de 6cm. Engadimos uns tacos pra completa-la altura desexada.

Hay que construir tres "U" que después uniremos entre si, la superior montada al contrario que las otras para cerrar el conjunto. Para facilitar el trabajo lijamos las tablas previamente. Unimos las dos "U" de abajo con cola, dejamos que seque apretando con unos sargentos y después reforzamos con la ayuda de puntas de 6cm. Añadimos unos tacos para completar la altura deseada.


Agora é o momento de darlle un par de capas de verniz incoloro e deixar secar unhas horas. Finalmente atornillamos con coidado as rodas e o mecanismo de elevación, e xa temos rematado o traballo.

Ahora es el momento de darle un par de capas de barniz incoloro y dejar secar unas horas. Finalmente atornillamos con cuidado las ruedas y el mecanismo de elevación, y ya tenemos terminado el trabajo.


Coma sempre, se vos gustou esta mesa de centro non dubidedes en poñervos en contacto con nós a través do correo electrónico ou do Facebook. Se pode facer de calquera medida ou acabado que prefiramos. Podemos enviarcha por axencia e tamén podes pasar a recollela.

Como siempre, si os gustó esta mesa de centro no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico o de Facebook. Se puede hacer de cualquier medida o acabado que prefiramos. Podemos enviártela por agencia y también puedes pasar a recogerla.

martes, 27 de xuño de 2017

Unha cabeceira de cama de estilo vintage / Un cabecero de cama de estilo vintage

Dentro dos mobles de palets para interior, destacan como dos máis solicitados as cabeceiras de cama para o dormitorio. A que vos ensinamos hoxe é das máis sinxelas que se poden facer, pero non por iso desmerece o resultado final da decoración.

Dentro de los muebles de palets para interior, destacan como de los más solicitados las cabeceras de cama para el dormitorio. La que os enseñamos hoy es de las más sencillas que se pueden hacer, pero no por eso desmerece el resultado final de la decoración.
 

Se trata dunha peza que, anque feita totalmente dende cero con táboas procedentes de palets, imita en todo á estrutura básica que estes soen formar. Para facela máis longa se aumentou cun anaco de táboa ó final de cada liña. Como acabado elixiuse o color branco lixeiramente desgastado, pra darlle un aire vintage de moitos anos de uso...

Se trata de una pieza que, aunque hecha totalmente desde cero con tablas procedentes de palets, imita en todo la estructura básica que estos suelen formar. Para hacerla más larga se aumentó con un trozo de tabla al final de cada linea. Como acabado se eligió el color blanco ligeramente desgastado, para darle un aire vintage de muchos años de uso...
 

E aquí podedes ver como quedou no dormitorio da rapaza que nos fixo a encarga. Fermoso resultado que se pode conseguir moitas veces con cousas sinxelas, ¿non si? Que o desfrutedes moito Marta!!!

Y aquí podéis ver como quedó el dormitorio de la chica que nos hizo la encarga. Hermoso resultado que se puede conseguir muchas veces con cosas sencillas, ¿a que si? Que lo disfrutéis mucho Marta!!!

Medidas: 150x68x4cm
Precio: 75€

A continuación algunhas fotos do proceso de construción.

A continuación algunas fotos del proceso de construcción.Unha vez lixadas as táboas que imos empregar, procedemos a montalas con abundante cola e puntillas deixando 2-3cm de separación entre filas. Unha vez seca a cola introduciremos algúns tornillos de 3cm de longo pola parte traseira do moble, co obxecto de reforzar apropiadamente a estrutura. Pra unir as filas empregamos anacos de madeira sobrantes doutros traballos, un pouco máis estreitos pra que non destaquen pola dianteira.

Una vez lijadas las tablas que vamos a emplear, procedemos a montarlas con abundante cola y puntillas dejando 2-3cm de separación entre filas. Una vez seca la cola introduciremos algunos tornillos de 3cm de largo por la parte trasera del mueble, con objeto de reforzar apropiadamente la estructura. Para unir las filas empleamos trozos de madera sobrantes de otros trabajos, un poco más estrechos para que no destaquen por la delantera.

Agora damos unha boa man de pintura branca, rebaixada con auga e así conseguir que se aprecie ben a veta da madeira.

Ahora damos una buena mano de pintura blanca, rebajada con agua y así conseguir que se aprecie bien la veta de la madera.


Unha vez seca a pintura lixamos suavemente por zonas escollidas, coma as beiras e os nos das polas da árbore, co obxecto de deixar á vista a madeira e conseguir ese aire desgastado e "vintage" que buscamos. Por último, protexemos todo aplicando verniz acrílico transparente (ou cera natural se quixéramos que quedara máis mate).

Una vez seca la pintura lijamos suavemente por zonas escogidas, como los cantos y los nudos de las ramas del árbol, con objeto de dejar a la vista la madera y conseguir ese aire desgastado y "vintage" que buscamos. Por último, protegemos todo aplicando barniz acrílico transparente (o cera natural si quisiéramos que quedara más mate).

Se vos gustou esta cabeceira de cama, pero non vos atrevedes a facer vós unha igual ou parecida, podedes encargarnos unha totalmente personalizada enviándonos un correo electrónico ou deixándonos unha mensaxe no Facebook. Estaremos encantados de atendervos e proporcionarvos un presuposto sen compromiso.

Si os gustó esta cabecera de cama, pero no os atrevéis a hacer vosotros una igual o parecida, podéis encargarnos una totalmente personalizada enviándonos un correo electrónico o dejándonos un mensaje en Facebook. Estaremos encantados de atenderos y proporcionaros un presupuesto sin compromiso.

martes, 20 de xuño de 2017

Un fermoso conxunto pra terraza / Un hermoso conjunto para la terraza


O encargo que vos mostramos hoxe é un dos nosos produtos máis demandados: bancos e mesas para a terraza e o xardín. Desta vez se trata duns modelos moi bonitos, sinxelos e prácticos que farán unha delicia sentarse a descansar neles... é que vaiche vindo o verán e xa apetece estar fora tomando algo fresquiño!

El encargo que os mostramos hoy es uno de nuestros productos más demandados: bancos y mesas para la terraza y el jardín. Esta vez se trata de unos modelos muy bonitos, sencillos y prácticos que harán una delicia sentarse a descansar en ellos... y es que ya va viniendo el verano y apetece estar fuera tomando algo fresquito!

Para construílos partimos de palets sen tratar de 120x100cm. Dividimos o palet coa serra de calar en dúas partes: unha constituirá o asento e outra parte o respaldo.

Para construirlos partimos de palets sin tratar de 120x100cm. Dividimos el palet con la sierra de calar en dos partes: una constituirá el asiento y otra parte el respaldo.

Aquí vemos a parte do asento, cortada a rentes da táboa central medirá 120x55cm aproximadamente. Hai que ter coidado de non danar os tacos de separación coa serra. Previamente teremos retirado as táboas intermedias pra poder engadir algunha máis e facer moito máis cómodo o asento. Volvémolas colocar a distancias iguais, deixando un pouco de separación entre elas.

Aquí vemos la parte del asiento, cortada a rentes de la tabla central medirá 120x55cm aproximadamente. Hay que tener cuidado de no dañar los tacos de separación con la sierra. Previamente habremos retirado las tablas intermedias para poder adir alguna más y dejar mucho más cómodo el asiento. Volvemos a colocarlas a distancias iguales, dejando un poco de separación entre ellas.

A parte do asento medirá 120x45cm e sometémola ó mesmo procedemento que o asento: retiramos as táboas e despois engadimos algunha máis. Neste caso as podemos deixar un pouco máis raras.

La parte del asiento medirá 120x45cm y la sometemos al mismo procedimiento que el asiento: retiramos las tablas y desps añadimos alguna más. En este caso las podemos dejar un poco más raras.

Para poder asegurar o respaldo firmemente ó asento, retiramos da parte superior os tacos de separación e os volvemos atornillar na parte inferior, deixando uns 3-4cm de separación con respecto ó extremo das táboas verticais.

Para poder asegurar el respaldo firmemente al asiento, retiramos de la parte superior los tacos de separación y los volvemos atornillar en la parte inferior, dejando unos 3-4cm de separación con respecto al extremo de las tablas verticales.

Como patas empregamos uns recortes de palets que teñamos por ahí. Ou tamén os podemos construír a medida ben igualados e atornillados como neste caso.

Como patas empleamos unos recortes de palets que tengamos por ahí. O también los podemos construir a medida bien igualados y atornillados como en este caso.


Detalle do ensamble das patas ó asento mediante tornillos pola parte inferior. Previamente lixamos todo ben.

Detalle del ensamble de las patas al asiento mediante tornillos por la parte inferior. Previamente lijamos todo bien.

Detalle do ensamble do respaldo, que aseguraremos despois atornillando os tacos entre si con tornillos de 12cm.

Detalle del ensamble del respaldo, que aseguraremos desps atornillando los tacos entre si con tornillos de 12cm.

Finalmente daremos unha boa man de aceite natural de liñaza e unha vez seco outra man de cera de abella para impermeabilizar. Este acabado é dos máis ecolóxicos posibles, protexendo a madeira do sol e a chuvia. Para mantelos en bo estado será necesario renovar o acabado unha ou dúas veces ó ano, tendo a vantaxe de que non é preciso lixar previamente: basta con lavar con auga e xabón pra quitarlles a sucidade.

Finalmente daremos una buena mano de aceite natural de linaza y una vez seco otra mano de cera de abeja para impermeabilizar. Este acabado es de los más ecológicos posibles, protegiendo la madera del sol y la lluvia. Para mantenerlos en buen estado será necesario renovar el acabado una o dos veces al año, teniendo la ventaja de que no es necesario lijar previamente: basta con lavar con agua y jabón para quitarles la suciedad.

A mesa a xogo se construíu cun procedemento similar, engadindo unhas pequenas rodas pra poder movela doadamente. Consta de dúas alturas e se fixo a medida.

La mesa a juego se constru con un procedimiento similar, añadiendo unas pequeñas ruedas para poder moverla fácilmente. Consta de dos alturas y se hizo a medida.


Medidas bancos: 120x45x40cm / ancho total 55cm / alto total 80cm
Precio: 65€ c/u

Medidas mesa: 80x50x35cm
Precio: 55

Para facernos un encargo mandádenos un correo electrónico ou deixádenos unha mensaxe no Facebook. Podedes combinalos como queirades, das medidas e o color que máis vos gosten. Tamén se poden construír dunha  praza.

Para hacernos un encargo mandadnos un correo electrónico o dejadnos un mensaje en el Facebook. Podéis combinarlos como queráis, de las medidas y el color que más os gusten. También se pueden construír de una  plaza.

martes, 13 de xuño de 2017

Moderna mesa de TV de palet

Esta mesa de televisión foi unha encarga para un cliente que desexaba un moble moderno e funcional, á vez que sinxelo pois lle corría presa a mudanza para a súa nova casa. Dende aquí lle desexamos que lle vaia moi ben no seu novo fogar e agradecerlle por encargarnos este traballo tan fermoso. Moitas gracias e sorte!!! 

Esta mesa de televisión ha  sido un encargo para un cliente que deseaba un mueble moderno y funcional, a la vez que sencillo ya que lle corría prisa la mudanza para su nueva casa. Desde aquí le deseamos que le vaya muy bien en su nuevo hogar y agradecerle por encargarnos este trabajo tan hermoso. Muchas gracias y suerte!!!

Como podedes ver a mesa foi construída partindo de medio palet e se lle engadiu un práctico caixón nun dos lados, empregando tacos de separación (dos que xa traen os palets) a modo de patas. Como acabado se deixou a cor natural da madeira protexida con verniz acrílico transparente.

Como podéis ver la mesa ha sido construida partiendo de medio palet y se le añadió un práctico cajón en uno de sus lados, empleando tacos de separación (de los que ya traen los palets) a modo de patas. Como acabado se dejó el color natural de la madera protegida con barniz acrílico transparente.

Medidas: 120x45x32cm
Precio: 50€

A continuación o proceso de fabricación da mesa. / A continuación el proceso de fabricación de la mesa.
Partindo de medio palet parcialmente desmontado de 120x45cm e unha vez lixado todo o material que imos empregar, engadimos táboas pola parte superior e inferior. Despois pegamos e atornillamos os tacos entre si e coa mesa pra forma-las patas.

Partiendo de medio palet parcialmente desmontado de 120x45cm y una vez lijado todo el material que vamos a emplear, añadimos tablas por la parte superior e inferior. Después pegamos y atornillamos los tacos entre si y con la mesa para formar las patas.Agora construímos un caixón a medida, lle poñemos un fondo de chapa de madeira e practicamos un burato no frontal que fará as veces de tirador.

Ahora construimos un cajón a medida, le ponemos un fondo de chapa de madera y practicamos un agujero en el frontal que hará las veces de tirador.

Diferentes vistas da mesa. Unha vez seca a cola volvemos lixar todo ben con papel de lixa fino e damos dúas mans de verniz acrílico transparente.

Diferentes vistas de la mesa. Una vez seca la cola volvemos a lijar todo bien con papel de lija fino y damos dos manos de barniz acrílico transparente.

Coma sempre, se vos gustou este traballo non dubidedes en encargarnos outro igual ou similar enviándonos un correo electrónico ou unha mensaxe ó Facebook.

Como siempre, se os gustó este trabajo no dudéis en encargarnos otro igual o similar enviándonos un correo electrónico o un mensaje al Facebook.